Risikoanalyse

RISIKOVURDERING

 

Kurset tar for seg krav til risikovurderinger.

Forkunnskap: Det stilles ingen forkunnskap til kurset

Hensikt med opplæringen: Gi deltagerne grunnleggende kunnskap i gjennomføring av risikovurdering i egen virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?
Kurset omhandler hvilke farer og uønskede hendelser som kan inntreffe i deres virksomhet, og hvordan man går frem for å definere risiko. Vi gjennomgår relevante risikoreduserende tiltak og hvordan disse kan innføres på en kosteffektiv måte. Kurset er praktisk og funksjonelt rettet.

Emner som gjennomgås er blant annet:
• Norsk standard og risikovurdering
• Praktisk gjennomføring av risikovurdering
• Rapportmal
• Utarbeidelse av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
• Revisjon og kvalitetssikring

Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.